دوو

 فلسفه دوو الکترونیک این است که فناوری‌های جدید و همچنین محصولات دوستدار محیط زیست، خانواده و سلامت خلق نماید.
رنگ و همچنین فرم حروف DE جدید معنای خاصی دارد. این بیانگر تعریف ماست از دو و الکترونیک. درجایی که فناوری‌های مدرن و دوستدار محیط زیست تولید می‌شود، DE به رنگ قرمز ارائه‌شده است. نماد رنگ قرمز به عهد باستان بازمی‌گردد، زمانی که فرهنگ‌های باستانی مختلفی در سراسر جهان قرمز را به‌عنوان مهم‌ترین رنگ طبیعت مدنظر قرار می‌دادند و قدرت‌های حیات بخش را به رنگ قرمز که به‌طور طبیعی پدیدار می‌شد، نسبت می‌دادند.
بنابراین رنگ قرمز نمادیست از التزام شرکت به «خلاقیت» و «نوآوری» در حالی که حروف “D" و "E" که به‌گونه‌ای مدرن و دارای شکل خاص نوشته می‌شوند، بیانگر تأکید و توجه شرکت به آینده است.